مزایده فروش زمین

مزایده فروش زمین

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : اخبار شهرداری / مزایدات
شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره 1027 مورخ 1397/10/26 شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی اقدام نمايد.اطلاعات شركت در مزايده به شرح ذيل مي باشد.
مزایده کتبی فروش دو قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی

مزایده کتبی فروش دو قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : مزایدات
شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره 1158 مورخ 1397/11/17 شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی اقدام نمايد.اطلاعات شركت در مزايده به شرح ذيل مي باشد.
مزایده کتبی فروش چهار قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی

مزایده کتبی فروش چهار قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : مزایدات
شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره 1027 مورخ 1397/10/26 شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد نسبت به فروش چهار قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی اقدام نمايد.اطلاعات شركت در مزايده به شرح ذيل مي باشد.
آگهی مزایده فروشگاه هاي شهرداري واقع در بلوار دانشگاه بصورت استيجاري

آگهی مزایده فروشگاه هاي شهرداري واقع در بلوار دانشگاه بصورت استيجاري

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : اخبار شهرداری / مزایدات
شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره 662مورخ 1397/08/23شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد فروشگاه هاي واقع در بلوار دانشگاه را از طريق مزايده كتبي به متقاضيان به صورت استيجاري اقدام نمايد.اطلاعات شركت در مزايده به شرح ذيل مي باشد.
تجديد آگهی و اسناد مزایده زمین های داخل شهر

تجديد آگهی و اسناد مزایده زمین های داخل شهر

شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره 808 مورخ 1397/09/14 شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد دو قطعه زمین خود را واقع در شهر علی آباد کتول را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .
آگهی مزایده عوارضی پارک جنگلی کبودوال

آگهی مزایده عوارضی پارک جنگلی کبودوال

تاریخ : نویسنده : کارشناس فرهنگی موضوع : مزایدات
شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره 149 مورخ 31/02/97 شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد نسبت به واگذاري اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی کبودوال،از طريق مزايده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.