شهردار
شهردار علی آباد کتول

مهندس ابوذر اسفندیاری پور

دکترای عمران و رئیس نظام مهندسی شهر فاضل آباد، استاد و هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان گلستان بخشی از سوابق اجرایی وی می باشد.

آخرین اخبار