تجدیدآگهی مزايـده  كتبـي 6  قطعه زمین  واقع در خیابان فرمانداری جدید و هتل کانیار علی آبادکتول

تجدیدآگهی مزايـده كتبـي 6 قطعه زمین واقع در خیابان فرمانداری جدید و هتل کانیار علی آبادکتول

تاریخ : نویسنده : ADMIN موضوع : مزایدات
شهرداري علي آباد كتول به استناد مجوزهای شماره 1402/315 مورخ 04/03/1402 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد 6 قطعه زمین خود واقع در خیابان فرمانداری جدید و هتل کانیار علی آبادکتول را از طريق مزايده كتبي به فروش برساند. * شرايط مزايده كتبي : 1 - متقاضيان مي بايست قبل ازشركت درمزايده كتبي از محل مذكورمورد مزایده بازديد به عمل آورند . 2- قیمت پایه زمینها،طبق جدول پیوست می باشد . 3-ش ركت كنندگان می
تجدیدآگهی مزايـده  كتبـي فروش 6 قطعه زمین

تجدیدآگهی مزايـده كتبـي فروش 6 قطعه زمین

تاریخ : نویسنده : ADMIN موضوع : اخبار شهرداری / مزایدات
شهرداري علي آباد كتول به استناد مجوزهای شماره 1402/315 مورخ 04/03/1402 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد 6 قطعه زمین خود واقع در خیابان فرمانداری جدید و هتل کانیار علی آبادکتول را از طريق مزايده كتبي به فروش برساند.
آگهی مزايـده  كتبـی فروش 6 قطعه زمین

آگهی مزايـده كتبـی فروش 6 قطعه زمین

تاریخ : نویسنده : ADMIN موضوع : مزایدات
شهرداري علي آباد كتول به استناد مجوزهای شماره 1402/315 مورخ 1402/03/04 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد 6 قطعه زمین خود واقع در خیابان فرمانداری جدید و هتل کانیار علی آبادکتول را از طريق مزايده كتبي به فروش برساند.
مزایده فروش زمین

مزایده فروش زمین

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : اخبار شهرداری / مزایدات
شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره 1027 مورخ 1397/10/26 شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی اقدام نمايد.اطلاعات شركت در مزايده به شرح ذيل مي باشد.
مزایده کتبی فروش دو قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی

مزایده کتبی فروش دو قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : مزایدات
شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره 1158 مورخ 1397/11/17 شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی اقدام نمايد.اطلاعات شركت در مزايده به شرح ذيل مي باشد.
مزایده کتبی فروش چهار قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی

مزایده کتبی فروش چهار قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : مزایدات
شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره 1027 مورخ 1397/10/26 شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد نسبت به فروش چهار قطعه زمین واقع در انتهای خیابان طالقانی جنوبی اقدام نمايد.اطلاعات شركت در مزايده به شرح ذيل مي باشد.
آگهی مزایده فروشگاه هاي شهرداري واقع در بلوار دانشگاه بصورت استيجاري

آگهی مزایده فروشگاه هاي شهرداري واقع در بلوار دانشگاه بصورت استيجاري

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : اخبار شهرداری / مزایدات
شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره 662مورخ 1397/08/23شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد فروشگاه هاي واقع در بلوار دانشگاه را از طريق مزايده كتبي به متقاضيان به صورت استيجاري اقدام نمايد.اطلاعات شركت در مزايده به شرح ذيل مي باشد.
تجديد آگهی و اسناد مزایده زمین های داخل شهر

تجديد آگهی و اسناد مزایده زمین های داخل شهر

شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره 808 مورخ 1397/09/14 شوراي محترم اسلامي شهر ، در نظر دارد دو قطعه زمین خود را واقع در شهر علی آباد کتول را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .